CZ
DE
EN
PL
Jesteś tutaj:
Oferta>Regulamin

Obozy językowe

A A A Pdf Print16x16

Regulamin ośrodka

Szanowni Goście,

Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz Ośrodek. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

 

 1. Okres pobytu w Ośrodku rozpoczyna się od godziny 16.00 pierwszego dnia i trwa do godziny 11.00 dnia następnego.
 2. Dokonanie rezerwacji miejsca w Ośrodku jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Koszty anulowania rezerwacji i zwrotu opłaty przedstawiają się następująco:
  • niepotwierdzenie przez użytkownika rezerwacji w ustalonym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji;
  • rezygnacja z rezerwacji będzie skuteczna tylko wówczas gdy pracownik Ośrodka zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną i otrzyma potwierdzenie przyjęcia anulacji ;
  • przedpłata za rezerwację jest bezzwrotna (w przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji), chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 14 dni (słownie: czternaście dni) przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50 % wpłaconej kwoty.
 1. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w Biurze Ośrodka.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu do Ośrodka. W przypadku wcześniejszego wyjazdu naszych klientów nie zwracamy niewykorzystanej opłaty za pobyt.
 3. Każda osoba przebywająca w Ośrodku zostaje odnotowana, w związku z tym po przyjeździe należy udostępnić pracownikowi Ośrodka ważny dokument tożsamości.

7.       W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano.

8.       Ośrodek  zastrzega sobie możliwość organizowania imprez okolicznościowych, które odbywać się będą również w porze nocnej.

 1. Po godzinie 22.00 na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zgłoszenia tego faktu w Biurze lub u pracownika oraz opłacenia kosztów pobytu według obowiązujących stawek.
 2. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana według cen obowiązujących w danym dniu.
 3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym i Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.
 4. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych – wyznaczonych do tego celu.
 5. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu Ośrodka odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminem lub na podstawie decyzji pracownika recepcji.
 6. Osoby przebywające na terenie Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.
 7. Prosimy nie przesuwać sprzętów i mebli w pokojach.
 8. Zabrania się wynoszenia jedzenia ze stołówki, naczyń, sztućców i innych rzeczy będących wyposażeniem stołówki. Stołówka ośrodka otwarta jest tylko w godzinach wydawania posiłków. Godziny serwowania posiłków ustalane są przez kierownika Ośrodka.
 9. Zgubienie klucza od pokoju czy budynku powoduje obowiązek poniesienia kosztów wymiany zamka/ów.
 10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Ośrodka prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 11. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Ośrodka.
 12. Zabrania się palenia papierosów i e-papierosów w pokojach i na terenie budynków. W przypadku nie zastosowania się do powyższego punktu – gość poniesie koszty dearomatyzacji pomieszczeń.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze.
 14. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany, zgaszone światło, oraz czy nie zaprószono ognia.
 15. Dzieci przebywające na terenie Ośrodka powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.
 16. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Ośrodka.
 17. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

26.   W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka dotyczących uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia lub do zapłaty za ewentualne zniszczenia bądź eksmisję oraz do opuszczenia terenu obiektu.

27.    Każdorazowo Gość opuszczając pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien dokładnie zamknąć drzwi i okna.

28.   Ośrodkowi  przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi dodatkowe.

29.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

30.   W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu p.poż., hotel pobiera opłatę w wysokości 500 zł.

     
Gościniec KORALOWA ŚCIEŻKA
ul. Myśliwska 13, 58-570 Jelenia Góra - Jagniątków
Tel. 504 806 600,  0048 75 616 2899,
Email: koral@pbox.pl   GPS: N 50°48'51", E 15°36'30"